Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation - GDPR), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица (ФЛ) от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на онлайн услуги в сектор търговия, "Финком" ООД (www.fincombg.com) отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на физическите лица, които са необходими за предоставянето на услугата онлайн поръчка и ги пази отговорно, и законосъобразно.

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права като наши клиенти. "Финком" ООД се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация, тъй като защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

"Финком" ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование: "Финком" ООД;
 2. ЕИК/БУЛСТАТ: 813000360;
 3. Адрес на регистрация: България, гр. Варна, 9009, Западна Промишлена Зона, ул. "Уста Кольо Фичето" №33;
 4. Адрес за упражняване на дейността: България, гр. Варна, 9009, ЗПЗ, ул. "Уста Кольо Фичето" №33;
 5. Данни за кореспонденция: България, гр. Варна, 9009, Западна Промишлена Зона, ул. "Уста Кольо Фичето" №33;
 6. Телефон: 052/74-84-82;
 7. E-mail: office@fincombg.com;

 

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни (КЗЛД);
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2;
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2;
 4. Телефон: 02 915 3 518;
 5. E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg;
 6. Уебсайт: www.cpdp.bg;

 

Какво са лични данни?

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (ФЛ) като име/презиме/фамилия, адрес на електронна поща, ЕГН, възраст, дата на раждане, телефон, физически адрес и други. "Финком" ООД не изисква, събира и обработва ЕГН, възраст и дата на раждане на своите клиенти!

 

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. "Финком" ООД не събира, изисква и обработва такава информация за Вас!

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни.

Чл. 1 (1) "Финком" ООД, притежател на уебсайт: https://www.fincombg.com събира и обработва Вашите лични данни, за да предоставяме продуктите и услугите, които сте заявили при нас на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, както и за да изпълняваме договорните и предоговорени задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас. Обработката се извършват с цел, за да може да се достави стоката/услугата и да бъдат издадени необходимите документи, съпровождащи продажбата съгласно законодателството и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент; 
 • Обработване за изпълнение на задълженията на "Финком" ООД по договор с Вас; 
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо "Финком" ООД; 
 • За целите на легитимния интерес на "Финком" ООД. 

(2) "Финком" ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни, като ползватели на физическите ни магазини и електронния магазин.

Цели и принципи при събиране, обработване и съхраняване на лични данни.

Чл. 2 (1) "Финком" ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашия електронен магазин: https://www.fincombg.com за покупка на стока/и, при закупуване на стока от нашите физически магазини, при ползване на нашите сервизни услуги за гаранционен и извън гаранционен ремонт, за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:

 • Покупка на стока от електронния магазин без регистрация – по телефон, чрез електронна поща/контактна форма - за целите да бъде извършена покупка и доставка на стока/услуга; Правно основание за събиране на лични данни тук е необходимостта за изпълнение на договора за продажба, а при избрани данни - за изпълнение на правните задължения (напр. счетоводни документи).
 • Обработка на поръчки за стоки или услуги, направени от нашата интернет страница, чрез електронна поща/контактна форма или по телефона. Правно основание за събиране на лични данни тук е необходимостта за изпълнение на договора за продажба, а при избрани данни - за изпълнение на правните задължения (напр. счетоводни документи).
 • Уведомяване за наличност или липса на стока. В случай, че поискате да бъдете уведомени, когато отново имаме наличност на стока, ние обработваме вашите лични данни на основание вашето съгласие.
 • Грижа за клиента. За осигуряване обслужване на клиентите и елиминиране на възможни проблеми при изпълнение на договора за продажба, ние обработваме вашите лични данни на основание необходимото изпълнение на тези договори. При предоставяне на техническа поддръжка/консултация по телефон, електронна поща, в магазина или при клиента.
 • Комуникация. Събраните данни използваме с цел общуването с Вас и неговото индивидуално адаптиране. Можем да се свържем с Вас по телефона, чрез електронна поща, или под друга форма, за да ви припомним, че имате направена онлайн поръчка при нас, да ви помогнем със завършването на Вашата поръчка в онлайн магазина, да ви информираме за актуалното състояние на вашата молба, запитване, поръчка или рекламация или за да получим от Вас друга информация за нея.
 • Подобряване на услугите. Използваме лични данни за непрекъснато подобряване на нашите услуги и система, включително създаване на нови функции на нашия уебсайт, и едновременно с цел да направим информативни решения, използвайки обобщен анализ и бизнес проучване, всичко това на основание нашия законен интерес произтичащ от свободата на бизнеса и състоящ се в необходимостта за подобряване на предоставяните услуги с цел успех при икономическата конкуренция. За да осигурим достатъчна защита на Вашите права и интереси, ние ползваме с цел подобряване, личните данни в анонимна форма.
 • Защита, безопасност и решаване на спорове. Можем да обработваме данните поради законен интерес, който се състои в осигуряване на защита и безопасност на нашите системи и нашите клиенти, за откриване и предотвратяване на измами, разрешаване на спорове и прилагане на нашите споразумения на основание законен интерес.
 • Маркетингови предложения:
  • Маркетинговите предложения, които ви се показват също могат да бъдат избрани въз основа на друга информация, която сме придобили за Вас в течение на времето - от контактните данни, от отметките и данните за използваните наши продукти и уебсайта (бисквитки, IP адрес, данни предоставени от Вашия браузър, данни за кликвания, изобразените търговски съобщения, посещавани продукти). Не извършваме автоматизирана обработка, която за Вас би имала правни последици.
  • Имате право по всяко време безплатно да направите възражение срещу такава обработка. Данните за контакт и примерен формуляр са посочени в този документ.

(2) Принципите, свързани с обработването на данни, които "Финком" ООД спазва при обработката на вашите лична информация са:

 • Принцип на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност при обработването на лични данни - събирането на лични данни трябва да бъде в рамките на необходимото.
 • Принцип на свеждане на данните до минимум, както и на ограничение на целите и съхранението – личните данни не трябва да се използват за цели, различни от тези, за които са били събирани, освен със съгласието на лицето или в случаите, изрично предвидени в закона. Личните данни трябва да се съхраняват за период не по-дълъг от необходимото за целите за които се обработват личните данни.
 • Принцип на точност и актуалност – личните данни трябва да са прецизни, точни, пълни и актуални, доколкото това е необходимо за целите, за които се обработват.
 • Принцип на цялостност и поверителност – личните данни трябва да се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобрано обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

(3) Лични данни на физически лица на електронния магазин на "Финком" ООД (https://www.fincombg.com) се обработват в регистър „Клиенти“.

(4) При обработването и съхранението на личните данни, "Финком" ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси: за изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите (НАП), Министерство на вътрешните работи (МВР) и други държавни и общински органи.

Предоставяне на личните данни на трети страни.

Чл. 3 (1) Вашите лични данни ще бъдат предоставени на трети лица или посреднически страни само тогава, ако е необходимо в рамките на изпълнение на договора за продажба въз основа на законен интерес, или ако предварително сте дали съгласие за това. Тези данни могат да бъдат дадена на следните трети страни:

 • На доставчици и куриерски компании с цел доставка на поръчаните от Вас продукти или услуги и решаване на рекламации, включително отказ от договора;
 • На други доставчици на услуги, на трети страни, участващи в обработката на данни;
 • На трети страни, напр. законни представители, съдилища с цел събиране на вземания или сключване на различни договори с Вас;
 • На Държавни органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява "Финком" ООД?

Чл. 4 (1) "Финком" ООД (https://www.fincombg.com) извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Закупуване на стока от електронния магазин без регистрация – по телефон/електронна поща/контактна форма за изпълнение на договор за покупка на стока/услуга. За целите на тази операция е необходимо изискване на информация за стока, кат.№ (SKU), име и фамилия, телефон за връзка, пълен и точен адрес за доставка, специални инструкции и предпочитания, за да се достави стоката на клиента. В този случай, ние периодично изтриваме вашите лични данни на всеки 2 години. Ако желаете да получите информация за вашите данни, винаги може да го направите на контактите и чрез формуляра, посочени в този документ.
 • Изпращане на информационни съобщения. За целите на тази дейност, ние информираме клиента за различни промени относно направена поръчка/покупка, като – промяна в наличността на стоката, статус на направена поръчка, надвишени или различни параметри, промоционални кодове за отстъпка, информиране за срокове и цени на доставка на стоки предлагани по заявка и други уточнения.

(2) "Финком" ООД (https://www.fincombg.com) обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Ваши индивидуални данни:

1) Име;

2) Фамилия;

3) Адрес;

4) Електронна поща;

5) Телефон;

6) IBAN на потребителя – за връщане на съответни суми при рекламации и/или отказ от договора.                        

Цел, за която се събират данните:

1) При поръчка без регистрация в сайта, по телефон, електронна поща или контактна форма.

2) Осъществяване на връзка с клиента чрез електронна поща или телефон за уточнение на начина, мястото и срока на доставка; уточнения за продуктите; известяване за получена поръчка през системата; консултация при покупка; известяване за наличност на продукти; при одобрение или отказ на поръчки, за известяване на статус при рекламации, ремонт и други производни.

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на Общите условия, както и закупуване на стока по всеки възможен начин, между "Финком" ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице (ФЛ), "Финком" ООД не изисква да предоставите своя единен граждански номер (ЕГН) и не обработва подобна лична информация. Ние изискваме само име и фамилия.

Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по закупената стока или услуга.

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия или при сключването на писмен договор, между "Финком" ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(3) "Финком" ООД (https://www.fincombg.com) не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • Разкриват расов или етнически произход;
 • Разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • Генетични и биометрични данни, данни за здравословното;
 • ЕГН;
 • Картови данни.

(4) Личните данни са събрани от "Финком" ООД от лицата само за които се отнасят.

Защита на личните данни и срок на обработка, и съхраняване.

Чл. 5 (1) "Финком" ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази, по силата на приложимото законодателство в Република България и ЕС за съответния предвиден срок (например за счетоводни документи).

(2) Вашите лични данни се предават към нас в кодиран вид. Ние използваме системата за кодиране SSL (secure socket layer). На нашия сайт и останалите системи ние поддържаме технически и организационни мерки срещу загуба и унищожаване на Вашите данни, срещу достъп на неупълномощени лица до Вашите данни, тяхното изменение или разпространение.

Чл. 6 (1) Обработката и съхранението на личните данни е за време, безусловно необходимо за обезпечаване на всички права и задължения, произтичащи от договора за продажба, т.е. за времето на поръчката и гаранционния срок за физически лица (ФЛ), след края на гаранционния срок с цел разрешаване на потенциални спорове и/или рекламации.

(2) За времето, през което "Финком" ООД (https://www.fincombg.com), като администратор е задължен да съхранява лични данни според общозадължителните правни наредби - счетоводните документи, напр. фактури издадени от дружество "Финком" ООД се архивират в съответствие със закона за период от 10 години от издаването им.

(3) Съгласието за уведомяване за наличност на стока остава в сила до изпращане на информация за наличност, но най-дълго за срок до 1 година или до неговото отменяне.

Вашите права при събиране, обработване и съхранение на личните Ви данни.

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни.

Чл. 7 (1) Ако обработваме Вашите лични данни, вие можете по всяко време да поискате безплатна информация за обработката на своите лични данни устно пред наш служител, по телефон или на електронна поща: office@fincombg.com. Също така може да използвате формулярите, приложени в този документ или да използвате свободен текст за Вашите въпроси.

(2) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от "Финком" ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изявяване на това желание по всеки възможен начин – устно пред наш служител, в писмена форма или на електронната поща. Ако оттеглите съгласието си за обработка на личните данни, Вашите лични данни ще бъдат заличени или заменени с анонимни; това обаче не се отнася за личните данни, които са необходими на "Финком" ООД за изпълнение на законови задължения (напр. реализиране на вече направена поръчка) или за защита на собствените законни интереси. Унищожаването на личните данни ще настъпи и в случай, че личните данни не са необходими за поставената цел или съхраняването на Вашите данни е недопустимо с други основания, предвидени в закона. Може да направите това по следните начини:

 • Чрез електронна поща до: office@fincombg.com;
 • Устно пред наш служител, по телефон, на място и всички други възможни начини.

(3) "Финком" ООД (https://www.fincombg.com) може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(4) Заявяване на желание за оттегляне съгласието си за обработка на Вашите лични данни може да се предяви и от упълномощено лице като представи нотариално заверено пълномощно.

(5) В случай, че считате, че извършваме обработката на личните данни в противоречие със защитата на Вашите лични данни и законовите условия за защита на личните данни, можете да изисквате обяснение, да изисквате отстранение на така възникналото състояние, или можете да изисквате извършване на поправка, допълнение, заличаване на личните данни или блокиране на личните данни. Също така, Вие имате право по всяко време да се обърнете със своя молба към длъжностното лице за защита на личните данни или към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

Право на достъп

Чл. 8 (1) Вие имате право да изискате и получите от "Финком" ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас по посочените начини в този документ.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) "Финком" ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. Може да ни пишете на: office@fincombg.com

(4) Предоставянето на достъп до данните е напълно безплатно за всички наши клиенти, но "Финком" ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване на данни

Чл. 9 (1) Вие винаги можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с отправяне на искане до "Финком" ООД чрез електронна поща до office@fincombg.com.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 10 (1) Вие имате правото да поискате от "Финком" ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а "Финком" ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо "Финком" ООД;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) "Финком" ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • За упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • За спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да го направите чрез електронна поща до office@fincombg.com или по друг удобен за Вас начин (устно пред наш служител или по телефон), като следва да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред "Финком" ООД, като представите на място документ, удостоверяващ тази информация (без лична карта).

(4) "Финком" ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 11 (1) Вие имате право да изискате от "Финком" ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • Оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на "Финком" ООД да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • "Финком" ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на "Финком" ООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 12 (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас като изявите желание за това чрез електронна поща до: office@fincombg.com.

(2) Вие можете да поискате от "Финком" ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 13 Вие можете да поискате от "Финком" ООД да Ви информира относно всички получатели на лични данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. "Финком" ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 14 Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от "Финком" ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 15 (1) Ако "Финком" ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за вашите права и свободи, ние ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) "Финком" ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • Е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • Е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Удостоверяванедокументи и отчетност на искания и упражняване на вашите права

Чл. 16 При упражняване на Вашите права за всяко действие "Финком" ООД ще следва строги процедури на отчетност, като ще се издава официален документ - ПРОТОКОЛ в 2 екземпляра за дружеството и за всеки клиент, в присъствието на ДПО на "Финком" ООД. Срокът за отговор на Ваша заявка е до 14 работни дни.

Други разпоредби

Чл. 17 В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, чийто контакти са посочени в началото на документа.

Чл. 18 Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Какви мерки за сигурност сме предприели във "Финком" ООД по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашата инфраструктура?

Ние във "Финком" ООД напълно разбираме колко е важна конфиденциалността на вашите данни. Държим на сигурността на нашите потребители и сме осигурили всички административни, технически и физически мерки и средства за опазване и защита на уебсайта и на всеки клиент от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Онлайн услугата – ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (https://www.fincombg.com) използва кодиране на личната ви информация чрез защитени способи на всички уеб страници, което прави достъпът до нея невъзможен.

Всички служители на "Финком" ООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията. Бихме искали да знаете, че събираме и използваме лична информация при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство, за да разберем по-добре вашите нужди и интереси и да Ви обслужваме по-качествено.

ВАЖНО! "Финком" ООД няма да изисква при обаждане по телефона с цел потвърждаване на Вашата поръчка да ни предоставяте лични данни за банкова сметка, както за кредитни карти. Всяко подобно обаждане или съобщение по електронната поща или телефон трябва да бъде игнорирано. Ако попаднете в подобна ситуация, моля незабавно да се свържете с нас на телефон: 052-74-84-82 или на посочената електронна поща за контакт с нас.

Валидност и актуализиране на Политиката

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни, за да отговаряме на всички изисквания по новата наредба и законодателство на Република България. При промяна в настоящата политика, на уебсайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни, с която да се запознаете.

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси, коментари и запитвания относно тази Политика на поверителност на лични данни във "Финком" ООД, не се колебайте да се свържете с нас чрез:

Email: office@fincombg.com

По поща: гр. Варна, 9009, Западна Промишлена Зона, ул. "Уста Кольо Фичето" №33, за Длъжностното лице за защита на данните

Грижа за клиента: 052-74-84-82